VE-indicatie/zorgstructuur(2-4)

Zorgstructuur
De Achthoek heeft als kerntaken; De ontwikkeling van een kind te volgen, de ontwikkeling te stimuleren, en eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren.
Op de peuterleeftijd maakt de ontwikkeling van een kind een enorme sprong. Juist dan is het belangrijk om tijdig te signaleren dat de ontwikkeling van een kind op een of meerdere gebieden wat achterblijft. Op die leeftijd is namelijk de kans reëel aanwezig om achterstand op een of meerdere gebieden nog in te lopen. Hiermee kan veel leed in de verdere schoolloopbaan worden voorkomen.

Er zijn interne afspraken gemaakt en vastgelegd hoe de juffen handelen als ze zorg hebben over een kind. Communicatie en afstemming met u als ouder, is hier een belangrijk onderdeel van.
Als een kind start met een VE-indicatie van het consultatiebureau, omdat de verpleegkundige extra aandacht wenselijk acht op de peuterspeelzaal voor bepaalde ontwikkelingsgebieden, gaat de juf vooraf met ouders in gesprek. In dit gesprek wordt uitgelegd wat ouders mogen verwachten van de peuterspeelzaal/peuteropvang en welke werkwijze wordt gehanteerd. Er worden ook afspraken gemaakt over activiteiten die ouders thuis kunnen ondernemen met hun kind, om zo één plan van aanpak te hebben. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, ouders wordt verzocht deze afspraken te ondertekenen. Ook wordt met ouders het aanbod voor extra dagdelen besproken. De juf zal regelmatig contact onderhouden met de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau.

In het kader van VE (VoorschoolseEducatie) is daarom het overdrachtformulier ingesteld, om de aansluiting tussen peuterspeelzalen/peuteropvang en groep 1 van het basisonderwijs te verbeteren. In het formulier wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en vastgelegd. De juffen vullen het formulier 2x in: tussen 2,5 jaar en 3 jaar, en vlak voor de 4 jarige leeftijd. De locaties van Stichting de Achthoek maken gebruik van het overdrachtsformulier de Overstap.
Voor kinderen met een VE-indicatie wordt het Ontwikkelings Volg Model (OVM) ingevuld. Klein Duimpje in Zwolle gebruikt het OVM voor alle kinderen.

De inhoud van het overdrachtformulier of het OVM wordt met ouders besproken tijdens de jaarlijkse 10-minutengesprekken. De ontwikkelingsgegevens worden alleen met andere belanghebbenden besproken indien ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Indien er een vermoeden van kindermishandeling is, dan handelen we volgens de door ons gehanteerde meldcode huiselijk geweld. De wet privacy is van toepassing op het overdrachtformulier en het OVM.

Als er zorg wordt vastgesteld op de peuterspeelzaal of op de peuteropvang, dan gaat de juf in gesprek met ouders. Indien ouders de zorg delen worden er afspraken gemaakt over extra ondersteuning op de peuterspeelzaal/peuteropvang. Ook wordt toestemming gevraagd voor een terugkoppeling met het consultatiebureau en de aanvraag van een VE-indicatie van het consultatiebureau, waarmee een kind tevens in aanmerking komt om 2 extra gratis dagdelen de peuterspeelzaal te bezoeken, of extra (gratis) uren af te nemen op de peuteropvang.
Kinderen met een VE indicatie komen 16 uur in de week naar de peuterspeelzaal/peuteropvang. De gemeente vergoedt de kosten voor de extra VE uren ( 8 uur).
-- Lees verder --

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur