VVE-indicatie/zorgstructuur

Zorgstructuur
De Achthoek heeft als kerntaken; De ontwikkeling van uw kind te volgen, de ontwikkeling te stimuleren, en eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren. Op de peuterleeftijd maakt de ontwikkeling van een kind een enorme sprong. Juist dan is het belangrijk om tijdig te signaleren dat de ontwikkeling van een kind op een of meerdere gebieden wat achterblijft. Op die leeftijd is namelijk de kans reëel aanwezig om achterstand op een of meerdere gebieden nog in te lopen. Hiermee kan veel leed in de verdere schoolloopbaan worden voorkomen.

Er zijn interne afspraken gemaakt en vastgelegd hoe de juffen handelen als ze zorg hebben over een kind. Communicatie en afstemming met u als ouder, is hier een belangrijk onderdeel van.
Als uw kind start met een VVE-indicatie van het consultatiebureau, omdat de verpleegkundige extra aandacht wenselijk acht op de peuterspeelzaal voor bepaalde ontwikkelingsgebieden, gaat de juf vooraf met u in gesprek. In dit gesprek zal ze u vertellen wat u mag verwachten van de peuterspeelzaal/peuteropvang en welke werkwijze wordt gehanteerd. Er worden ook afspraken gemaakt over activiteiten die u thuis kunt ondernemen met uw kind, om zo één plan van aanpak te hebben. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en we vragen u deze afspraken te ondertekenen. Ook wordt met u het aanbod voor extra dagdelen besproken. De juf zal regelmatig contact onderhouden met de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau.
[

Als er zorg wordt vastgesteld op de peuterspeelzaal of op de peuteropvang, dan gaat de juf in gesprek met u. Indien u de zorg deelt, worden er afspraken gemaakt over extra ondersteuning op de peuterspeelzaal. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor een terugkoppeling met het consultatiebureau en de aanvraag van een VVE-indicatie van het consultatiebureau, waarmee uw kind tevens in aanmerking komt om 2 extra gratis dagdelen de peuterspeelzaal te bezoeken, of extra (gratis) uren af te nemen op de peuteropvang.
-- Lees verder --