VVE-indicatie/zorgstructuur

Zorgstructuur
De Achthoek heeft als kerntaken; De ontwikkeling van uw kind te volgen, de ontwikkeling te stimuleren, en eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren. Op de peuterleeftijd maakt de ontwikkeling van een kind een enorme sprong. Juist dan is het belangrijk om tijdig te signaleren dat de ontwikkeling van een kind op een of meerdere gebieden wat achterblijft. Op die leeftijd is namelijk de kans reëel aanwezig om achterstand op een of meerdere gebieden nog in te lopen. Hiermee kan veel leed in de verdere schoolloopbaan worden voorkomen.

Er zijn interne afspraken gemaakt en vastgelegd hoe de juffen handelen als ze zorg hebben over een kind. Communicatie en afstemming met u als ouder, is hier een belangrijk onderdeel van.
Als uw kind start met een VVE-indicatie van het consultatiebureau, omdat de verpleegkundige extra aandacht wenselijk acht op de peuterspeelzaal voor bepaalde ontwikkelingsgebieden, gaat de juf vooraf met u in gesprek. In dit gesprek zal ze u vertellen wat u mag verwachten van de peuterspeelzaal/peuteropvang en welke werkwijze wordt gehanteerd. Er worden ook afspraken gemaakt over activiteiten die u thuis kunt ondernemen met uw kind, om zo één plan van aanpak te hebben. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en we vragen u deze afspraken te ondertekenen. Ook wordt met u het aanbod voor extra dagdelen besproken. De juf zal regelmatig contact onderhouden met de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau.
[

Als er zorg wordt vastgesteld op de peuterspeelzaal of op de peuteropvang, dan gaat de juf in gesprek met u. Indien u de zorg deelt, worden er afspraken gemaakt over extra ondersteuning op de peuterspeelzaal. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor een terugkoppeling met het consultatiebureau en de aanvraag van een VVE-indicatie van het consultatiebureau, waarmee uw kind tevens in aanmerking komt om 2 extra gratis dagdelen de peuterspeelzaal te bezoeken, of extra (gratis) uren af te nemen op de peuteropvang.

Overdracht naar de basisschool
De tijd dat een kind op de peuterspeelzaal/ peuteropvang heeft gezeten is een belangrijke tijd geweest. Het kind heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is belangrijk dat de basisschool waar het kind straks naar toegaat, een beeld heeft van die belangrijke periode. Daardoor kan de school nog beter
Inspelen op de behoeften van het kind. In het kader van VVE (Voor en
Vroegschoolse Educatie) is daarom het overdrachtformulier ingesteld, om de aansluiting tussen peuterspeelzalen, en groep 1 van het basisonderwijs te verbeteren. In het formulier wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd. De juffen vullen het formulier 2x in: tussen 2,5 jaar en 3 jaar, en vlak voor de 4 jarige leeftijd.
De locaties van Stichting de Achthoek maken gebruik van het overdrachtsformulier de Overstap. Voor kinderen met een VVE-indicatie wordt het Ontwikkelings Volg Model (OVM) ingevuld. Klein Duimpje in Zwolle gebruikt het OVM voor alle kinderen.
De inhoud van het overdrachtformulier of het OVM wordt met u besproken tijdens de jaarlijkse 10-minutengesprekken. De ontwikkelingsgegevens worden alleen met andere belanghebbenden besproken indien u hier toestemming voor geeft. Indien er een vermoeden van kindermishandeling is, dan handelen we volgens de door ons gehanteerde meldcode huiselijk geweld. De wet privacy is van toepassing op het overdrachtformulier en het OVM.

Hoe komen de overdracht gegevens op de basisschool
Tijdens het laatste 10 minuten gesprek wordt het overdrachtformulier of het OVM met u besproken. U ontvangt de papieren versie met het verzoek te tekenen voor akkoord. Met deze handtekening geeft u tevens toestemming dat wij de gegevens digitaal doorsturen naar de ontvangende basisschool. Deze handelswijze staat beschreven in de handleiding voor overdrachtsgegevens, die gemeentebreed wordt gehanteerd. Als er voor uw kind een OVM is ingevuld wordt er altijd een warme overdracht gedaan met de ontvangende basisschool. Dit betekent dat er in een persoonlijk gesprek met de leerkracht, IB-er van de basisschool, ouders en de mentor het OVM van uw kind wordt toegelicht.
In sommige gevallen sluit de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau aan, bijvoorbeeld als zij toegevoegde informatie heeft over de ontwikkeling van uw kind. Deze warme overdracht wordt uiterlijk 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt gepland.

Als er twijfels zijn over het vervolgtraject
Soms komt het voor dat er wordt getwijfeld of de reguliere basisschool wel het juiste vervolgtraject is voor een kind. Voorheen werd vaak de term gehanteerd: “Het komt nog wel”, wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat vroegtijdige erkenning van ontwikkelingsachterstanden veel problemen op latere leeftijd kan voorkomen of verminderen. Het gaat er om het kind een zo prettig mogelijke schoolperiode aan te bieden, een zeer belangrijke levensfase in het leven van ieder mens.
Bij twijfel hebben we de mogelijkheid om externen mee te laten kijken. Dit kan de Integrale Vroeghulp zijn (http://www.integralevroeghulp.nl/ouders/), een extern begeleider van de basisscholen, of het ZATT (Zorg Advies en ToeleidingsTeam.)
Doel van deze inzet is om helder te krijgen wat een kind nodig heeft om vervolgens te bepalen op welke plek dit het best geboden kan worden.
Er wordt ook regelmatig externe hulp ingezet om de juf handvatten te geven op de peuterspeelzaal zodat een kind die begeleiding krijgt die het nodig heeft. De inzet van deze externe hulp gebeurt altijd in overleg en met toestemming van ouders.