Wat vinden wij belangrijk; Onze visie (0-4)

Visie Stichting de Achthoek op de ontwikkeling van kinderen 0-4 jaar
Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Al spelend ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Voldoende en veelzijdige speelmogelijkheden dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan het voorkomen van achterstanden. Zich ontwikkelen doet ieder kind op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. Daarbij speelt de omgeving van het kind een belangrijke rol, de houding van de leidsters en de interactie tussen het kind en leidsters. Voorschoolse educatie (VVE) is daarbij onze basis. 
De Achthoek hanteert de volgende doelstelling als uitgangspunt voor haar aanbod op de peuterspeelzalen en kinderopvang;
Het creĆ«ren  van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot ca. 4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.
Dit doen we door;

1. Ontwikkelingsstimulerende activiteiten te bieden.
We werken vanuit de VVE methode  Startblokken;
Binnen een thema worden allerlei gerichte activiteiten aangeboden die zijn gekoppeld aan een ontwikkelingsgebied. 
We werken doelgericht. Alle activiteiten die worden aangeboden zijn gekoppeld aan een ontwikkelingsdoel. We werken opbrengst gericht. Peuters die de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf verlaten hebben kennis gemaakt met alle begindoelen van groep 1. 
(Zie VVE-specialist voor meer informatie)

2. De ontwikkeling van kinderen goed te volgen zodat we weten wat ze nodig hebben.
De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en geregistreerd. Hierdoor weten we wat een kind nodig heeft en kunnen we aansluiten op diens ontwikkelingsbehoefte.

3. Een doorgaande ontwikkelingslijn voor ogen te hebben.
We bereiden kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. De peuterspeelzalen en de peuteropvang zijn allemaal gehuisvest in een basisschool. Door samen te werken, stromen kinderen op een natuurlijke wijze door naar groep 1.  Met toestemming van ouders worden gegevens overgedragen aan de basisschool als een kind bijna 4 jaar is. Indien er zorg is over een kind is er regelmatig contact met de JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau. De JGZ verpleegkundige geeft een ODF af als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Met de afgifte van het ODF heeft het kind een VVE-indicatie en kan het kind extra dagdelen afnemen op een peuterspeelzaal.

De pedagogische pijlers;
De 4 pedagogische pijlers, zoals geformuleerd door Marianne Riksen-Walraven* zijn de pijlers voor het pedagogisch handelen op de peuterspeelzalen en kinderopvang van Stichting de Achthoek.
1. Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie
3. Het bevorderen van de sociale competentie
4. Het overdragen van normen en waarden.
Het beleidsplan beschrijft de behoeften van het kind op deze verschillende gebieden, in verschillende ontwikkelingsfasen. Hierdoor helpen we kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te kunnen. Denk aan zelfregulering, creativiteit, samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken.

Vervolgens geven we aan hoe Stichting de Achthoek invulling geeft aan deze vier domeinen in de dagelijkse praktijk. Het beleidsplan is daarmee tevens een praktijkdocument en werkplan. Het beleidsplan wordt jaarlijks geagendeerd, zodat het actueel en levendig blijft.
Het beleidsplan is in te zien op de locaties of op te vragen bij de coƶrdinator.

*Hoogleraar ontwikkelingspsychologie en voormalig hoogleraar kinderopvang.