Uitgangspunten Buitenschoolse Opvang

Stichting de Achthoek biedt opvang op maat. Op maat voor de kinderen door het bieden van een voorziening met speelmogelijkheden die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen en belevingswerelden. Kinderen kunnen er ongedwongen spelen in hun ‘vrije tijd’ en daarbij worden ook allerlei activiteiten aangeboden. Hierdoor ontstaat een bijkomend extraatje, een educatieve functie: kinderen kunnen van alles leren en oefenen op een niet ‘schoolse’ manier.
Om een goed zicht te houden op de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind in de groep, hebben wij bewust gekozen voor een stamgroep van 20 kinderen. Op deze manier kunnen wij de kinderen optimaal begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling en is er ook ruimte voor wanneer het eventjes niet zo gaat. Door voor een kleine groep te kiezen, denken wij ieder kind goed te leren kennen en passend in te kunnen springen op momenten wanneer het kind net wat meer aandacht nodig heeft dan anders. De opvang is ook op maat voor de ouders. Zij kunnen met een gerust hart aan hun eigen verplichtingen voldoen in de wetenschap hun kinderen een fijne tijd hebben op de BSO.

Pedagogische Doelstelling;
“Het bieden van flexibele, kleinschalige opvang in huiselijke sfeer aan kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar, waarbij een goed overleg met de ouders van essentieel belang is. Ook wordt er goed gekeken naar de behoeftes van het kind. De opvang geschiedt onder deskundige leiding in een speciaal voor kinderen ingerichte ruimte in een sfeer waarbij het kind zich veilig kan voelen, zichzelf kan ontdekken en zich kan ontwikkelen.”

Uitgangspunten;

  • De thema’s kleinschaligheid en huiselijkheid staan centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich beter kunnen ontplooien in een warme, veilige en liefdevolle omgeving waarin zij zich thuis voelen.
  • Bij de opvang van de kinderen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders en de kinderen. Ook wordt er ingespeeld op de individuele behoeften en capaciteiten van elk kind.
  • Er wordt een vast dagritme aangehouden, wat de kinderen duidelijkheid biedt waardoor ze zich veilig en geborgen voelen en weten wat ze kunnen verwachten.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan zijn de volgende kernwaarden nader uitgewerkt.
(Het beleidsplan is op  te vragen bij de coördinator)

  • De emotionele veiligheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke competentie
  • Het stimuleren van de sociale competentie
  • Het overdragen van waarden en normen