Kosten Kinderopvang

De kosten per kindplaats worden gespecificeerd in de plaatsingsovereenkomst en worden berekend op basis van 52 – of 40 weken. Ons kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend m.u.v. feestdagen. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks achteraf,  uiterlijk iedere tweede week van de  maand via automatische incasso voldaan. Bij ondertekening van het machtigingsformulier machtigt u Stichting de Achthoek het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Prijswijzigingen worden ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aan de ouder(s) medegedeeld. Een gedeelte van de kosten voor kinderopvang worden vergoed door de overheid, hiervoor kunt u de website www.toeslagen.nl  raadplegen.|
Broodmaaltijden, drinken, fruit, uitstapjes en tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen. 

U kunt kiezen voor een 52 weken aanbod of een 40 weken aanbod;
Bij een 52 weken aanbod, kunt u gedurende 52 weken, m.u.v. de feestdagen, gebruik maken van de opvang.
De maandelijkse kosten worden berekend op basis van 52 weken opvang.
Bij een 40 weken aanbod, maakt u in de schoolvakanties geen gebruik van de opvang. De maandelijkse kosten worden dan berekend op basis van 40 weken afname. We hanteren de schoolvakanties van de gemeente Oost Gelre. In de plaatsingsovereenkomst die u ontvangt staat vermeld wanneer de vakanties zijn en u in die weken dus  geen gebruik maakt van de opvang.

Bijdrage rijksoverheid
U kunt een tegemoetkoming van de rijksoverheid ontvangen voor kinderopvang. De Wet Kinderopvang regelt dat de kosten voor kinderopvang door overheid, werkgevers en ouders samen worden betaald. Voor deze tegemoetkoming dient uw kind wel opgevangen te worden in een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals de Stichting de Achthoek Kinderopvang. Deze tegemoetkoming is een percentage van de opvangkosten en ontvangt u via de Belastingdienst. Hiervoor dient u een formulier van de Belastingdienst in te vullen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voorwaarde is dat beide ouders werken. Zodra u de opvang voor uw kind heeft geregeld, is het raadzaam om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. U heeft tot uiterlijk 3 maanden vanaf de eerste maand dat uw kind naar de kinderopvang gaat, de tijd om de toeslag aan te vragen.  Kijk voor de exacte voorwaarden en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag op http://www.toeslagen.nl
Voor het maken van een  proefberekening;/https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

De Achthoek heeft een ruime ruilregeling…..

Ruilregeling
Het is mogelijk om de dag(en) in te halen als uw kind ziek is geweest.Voorwaarde is wel dat u uw kind 24 uur van tevoren dient te hebben ziek gemeld, zodat wij tijdig onze personele planning hierop af kunnen stemmen. Indien uw kind vanwege ziekte niet aanwezig is op een maandag, dan kunt u dit per e-mail op zondag melden bij Sonja;s.tenhave@deachthoek.com.

De algemene ruilregeling is dan van toepassing; Het afnemen van extra dagdelen en het ruilen is mogelijk indien de kind-/leidsterratio dit toelaat, waarbij voor het ruilen geldt dat dit binnen een termijn van 2 kalendermaanden dient plaats te vinden. Indien een feestdag op uw vaste opvang dag valt, dan kan deze dag helaas niet worden geruild en/of financieel gecompenseerd. Als u extra dagdelen wilt afnemen of ruilen van dagdelen, dan dient u dit per e-mail kenbaar te maken bij Stichting de Achthoek; s.tenhave@deachthoek.com.

Ruilregeling tijdens de zomervakantie;
Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van een reguliere afwezigheid van kinderen vanwege vakantie van ouders. Er zijn echter kinderen die langer afwezig zijn omdat ouders langer vakantie hebben, bijvoorbeeld omdat ze werkzaam zijn in het onderwijs.

Ouders die tijdens de zomervakantie meer dan 3 weken aaneengesloten geen gebruik maken van de opvang, kunnen voor het aantal extra weken afwezigheid in aanmerking komen voor de ruilregeling.De ruilregeling is dan van toepassing op het kalenderjaar waarin kinderen extra afwezig zijn geweest. Ouders die hier gebruik van willen maken kunnen hierover contact zoeken met Sonja; s.tenhave@deachthoek.com.